WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE

ikona

WARUNKI HANDLOWE SPÓŁKI HANDLOWEJ TRANSFORM A. S. LÁZNĚ BOHDANEČ Z SIEDZIBĄ LÁZNĚ BOHDANEČ, NA LUŽCI 659, POWIAT PARDUBICE, KOD POCZTOWY 533 41, NUMER IDENTYFIKACYJNY: 150 50 114

 

Spółka wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Hradec Králové, dział B, numer 191 z działalnością sprzedaż towaru za pośrednictwem sklepu on-line znajdującego się pod adresem internetowym

https://www.recyklace.cz

1. PRZEPISY WSTĘPNE

  1.1. Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „warunki handlowe“) spółki handlowej TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč, z siedzibą Lázně Bohdaneč, Na Lužci 659, powiat Pardubice, kod pocztowy 533 41, numer identyfikacyjny: 15050114, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Hradec Králové, dział B, numer 191 (zwanej dalej „Sprzedawcą“) regulują zgodnie z postanowieniem § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeks Cywilny (zwanym dalej „Kodeks Cywilny“) wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej „umową kupna“) zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ploty-sztachety.cz, a mianowicie za pośrednictwem interfejsu internetowego (zwanego dalej „interfejsem internetowym sklepu”).
  1.2. Ponadto warunki handlowe regulują prawa i obowiązki umawiających się stron w zakresie korzystania ze strony internetowej Sprzedawcy znajdującej się pod adresem http://www.ploty-sztachety.cz/ (zwanej dalej „Stroną internetową”) oraz innych powiązane stosunki prawne. Niniejsze warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadkach, gdy osoba, która zamierza kupić towar od Sprzedawcy, postępuje podczas zamawiania towaru w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach własnego zawodu.
  1.3. Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe są napisane w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim.
  1.4. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść warunków handlowych. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych.

1.1. KONTO UŻYTKOWNIKA

  1.5. Na podstawie rejestracji Kupującego na stronie internetowej Kupujący może uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Za pomocą interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towary (zwane dalej „kontem użytkownika“). Jeśli interfejs internetowy sklepu to umożliwia, Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.
  1.6. Podczas rejestracji na stronie internetowej i zamawiania towarów Kupujący jest zobowiązany do podania informacji prawidłowych i zgodnych z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych wprowadzonych na koncie użytkownika po każdej zmianie. Dane podane przez Kupującego na koncie użytkownika i podczas zamawiania towarów są uważane przez Sprzedawcę za prawidłowe.
  1.7. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie tego obowiązku przez Kupującego.
  1.8. Ochrona danych osobowych Kupującego będącego osobą fizyczną jest zapewniana zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym dalej rozporządzeniem) i powiązanymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Sprzedawca jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych Kupującego zgodnie z rozporządzeniem, a także innymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszymi warunkami handlowymi oraz zasadami przetwarzania danych osobowych Sprzedawcy, które są dostępne tutaj. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (przy rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy zamówieniu prowadzonym ze sklepu internetowego) w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz że jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach jego danych osobowych.
  1.9. Sprzedawca może zlikwidować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli Kupujący nie używał swojego konta użytkownika przez ponad 6 miesięcy lub jeśli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (łącznie z warunkami handlowymi).
  1.10. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez cały czas, szczególnie ze względu na niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy, ew. niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

1.2. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

  1.11. Interfejs internetowy sklepu zawiera listę towarów oferowanych przez Sprzedawcę do sprzedaży, w tym ceny poszczególnych oferowanych towarów. Ceny oferowanych towarów zawierają podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Oferta sprzedaży towarów i ceny tych towarów pozostają ważne, o ile są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Wszystkie oferty sprzedaży towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i nie są wiążące, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów.. Przepisy § 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.
  1.12. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.
  1.13.

Aby zamówić towar, Kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje o: - zamawianych towarach (zamówione towary są „wkładane” przez Kupującego do elektronicznego koszyka na zakupy w interfejsie internetowym sklepu), - sposobie zapłaty ceny zakupu towarów, szczegóły dotyczące wymaganej metody dostawy zamówionych towarów, oraz - informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (zwane dalej łącznie „zamówieniem“).

  1.14. Przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych do Zamówienia przez Kupującego, również z uwzględnieniem zdolności Kupującego do wykrywania i korygowania błędów pojawiających się podczas wprowadzania danych do Zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedawcy, klikając „Zamówić”. Informacje podane w zamówieniu są uważane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca potwierdza Kupującemu otrzymanie Zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w Zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail Kupującego”)
  1.15. W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) Sprzedawca ma zawsze prawo poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).
  1.16. Stosunek umowny między Sprzedawcą a Kupującym powstaje w momencie dostarczenia przyjęcia Zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane przez Sprzedawcę do Kupującego pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.
  1.17. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy kupna, szczególnie z osobami, które wcześniej znacząco naruszyły Umowę kupna (w tym warunki handlowe).
  1.18. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem Umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi sam Kupujący.
  1.19. Wysyłając zamówienie, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z zasadami pracy z wyrobami z materiału TRAPLAST, które znajdują się tutaj, oraz że zapoznał się z całą zawartością cennika znajdującego się tutaj i że zapoznał się też z terminami dostawy i faktem, że poszczególne dostawy (partie produkcyjne) mogą różnić się między sobą kolorem, że kolor szary jest bezbarwny, tj. bez żadnej możliwości zmiany odcienia koloru oraz że ze względu na zastosowany surowiec kolor jasny (ceglasty, zielony, szary) może różnić się w poszczególnych partiach produkcyjnych.

1.3. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

  1.20.

Cena towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna mogą zostać opłacone przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy w następujący sposób: - gotówką w siedzibie Sprzedawcy pod adresem Lázně Bohdaneč, Na Lužci 659; - w formie płatności przy odbiorze w miejscu wskazanym przez Kupującego w Zamówieniu; - przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy nr 135029249/0300 prowadzony w banku ČSOB a.s., oddział Pardubice (zwany dalej „rachunkiem Sprzedawcy “);

  1.21. Wraz z ceną zakupu Kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy również kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów. Sprzedawca nie wymaga od Kupującego wpłaty depozytu lub innej podobnej płatności. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień art. 1.24 warunków handlowych dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu z góry.
  1.22. W przypadku płatności gotówką lub gotówką przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia Kupującemu pokwitowania. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego on-line; w przypadku awarii technicznej nie później niż 48 godzin. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest należna w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna.
  1.23. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez Kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku Sprzedawcy.
  1.24. Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego (przepisy § 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania). W takim przypadku okres dostawy zaczyna biec od zapłaty ceny zakupu.
  1.25. Jeżeli jest to przyjęte w relacjach biznesowych lub jeżeli wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy - faktura wystawiana jest przez Sprzedawcę kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i wysyłana w formie elektronicznej na adres e-mail Kupującego.
  1.26. Jeśli cena zakupu nie zostanie zapłacona w terminie, umowa kupna zostanie automatycznie anulowana.

1.4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

  1.27. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniem § 1837 Kodeksu Cywilnego nie jest możliwe odstąpienie od umowy kupna dostawy towarów zmodyfikowanej zgodnie z życzeniem Kupującego lub dla jego osoby, umowy kupna towarów łatwo psujących się, jak również towaru, który po dostarczeniu został nieodwracalnie zmieszany z innymi towarami, od umowy kupna o dostawie towarów zapieczętowanych, które konsument wyjął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych oraz od umowy kupna na dostawy nagrań audio i wideo audio a video oraz programów komputerowych, jeżeli konsument naruszył oryginał ich opakowania, a także od umowy kupna na dostawę gazet, czasopism i czasopism.
  1.28. Jeżeli nie chodzi o przypadek określony w art. 1.27 lub o inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, zgodnie z postanowieniem § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania towaru, przy czym jeżeli przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, okres ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać w widoczny sposób przesłane Sprzedawcy w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru, na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail Sprzedawcy. W celu odstąpienia od umowy Kupujący może skorzystać z przykładowego formularza dostarczonego przez Sprzedawcę. W przypadkach, gdy Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca jest również uprawniony do odstąpienia w dowolnym momencie od umowy kupna, a mianowicie aż do odbioru towarów przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, przelewem bezgotówkowym na konto wskazane przez Kupującego.
  1.29. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 1.28 warunków handlowych umowa kupna jest anulowana od początku. Towar należy zwrócić Sprzedawcy w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. W przypadku naruszenia przez Kupującego obowiązku wynikającego z poprzedniego zdania, Sprzedawcy przysługuje kara umowna w wysokości 5% ceny zakupu za każdy dzień opóźnienia, jednak do wysokości ceny zakupu tych towarów. Postanowienie to pozostaje bez uszczerbku dla prawa do odszkodowania za wszelkie szkody wynikające z naruszenia zobowiązania podlegającego sankcji umownej, nawet jeśli szkoda przewyższa karę umowną. Towar należy zwrócić sprzedawcy w stanie nieuszkodzonym, nieużywanym i nie zużytym oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 1.28 warunków handlowych Sprzedawca ma prawo do zwrotu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze zwrotem towaru. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy kupna, Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy, nawet jeśli ze względu na swój charakter towary nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową.
  1.30. W ciągu dziesięciu (10) dni od zwrotu towaru przez Kupującego zgodnie z art. 1.29 warunków handlowych Sprzedawca jest uprawniony do przeglądu zwróconego towaru, w szczególności w celu ustalenia, czy zwracany towar nie jest uszkodzony, zużyty lub częściowo spożyty.
  1.31. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 1.28 warunków handlowych Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę zakupu nie później niż czternaście (14) dni od odstąpienia od umowy przez Kupującego, oraz środki pieniężne łącznie z kosztami dostawy, otrzymane od niego na podstawie umowy kupna, a mianowicie przelewem bezgotówkowym na rachunek podany przez Kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu ceny zakupu w gotówce podczas zwrotu towaru przez Kupującego. Jeżeli Kupujący wybrał sposób inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Kupującemu koszt dostawy odpowiadający oferowanemu najtańszemu sposobowi dostawy. Jeśli Kupujący odstąpi od umowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrócenia Kupującemu otrzymanych środków wcześniej, nim Kupujący zwróci towary lub udowodni, że towary zostały wysłane do przedsiębiorcy.
  1.32. Sprzedawca jest uprawniony do obniżenia ceny towarów, którą zwraca Kupującemu o kwotę utraconą w wyniku normalnego użytkowania. Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z tymi towarami w sposób inny niż ten, który należy stosować ze względu na ich charakter i właściwości. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli towary zwrócone przez Kupującego są uszkodzone, zużyte lub częściowo zużyte, Sprzedawcy przysługuje odszkodowanie od Kupującego za szkody wyrządzone przez Kupującego. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia odszkodowawczego wobec z roszczenia Kupującego o zwrot ceny zakupu. Podobnie, Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia z tytułu kary umownej zgodnie z art. 1.29 warunków handlowych z roszczenia Kupującego o zwrot ceny zakupu.

1.5. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

  1.33. W przypadku, gdy zamówionego towaru nie ma już w magazynie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia takiego towaru Kupującemu, ale jest zobowiązany do powiadomienia Kupującego o anulowaniu zamówienia. Sposób dostawy towarów określa Sprzedawca, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Jeżeli środek transportu zostanie uzgodniony na żądanie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i możliwe dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.
  1.34. Jeżeli zgodnie z umową kupna Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru z chwilą dostawy. Jeśli Kupujący nie odbierze dostawy towaru w momencie dostawy, Sprzedawca jest uprawniony do naliczenia opłaty magazynowej w zwykłym miejscu i czasie przechowywania, w tym kosztów powtórnej dostawy (w tym kosztów rozładunku i ponownego załadunku towarów) i dalszego odstąpienia od umowy kupna.
  1.35. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest powtórne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towarów. koszty związane z innymi metodami dostawy.
  1.36. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towarów, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania, które wskazuje na nieuprawnione wejście do przesyłki, Kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika. Podpisując dowód dostawy, Kupujący potwierdza, że przesyłka towarów spełniała wszystkie warunki i wymagania i że późniejsze reklamacje dotyczące naruszenia opakowania nie mogą być uwzględnione.
  1.37. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru bez zbędnej zwłoki.
  1.38. Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą modyfikować warunki dostawy Sprzedawcy.

1.6. ROSZCZENIA Z TYTUŁU WADLIWEGO WYKONANIA

  1.39. Prawa i obowiązki umawiających się stron dotyczące roszczeń z tytułu wadliwego wykonania są regulowane odpowiednimi ogólnie obowiązującymi przepisami (w szczególności postanowieniem § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego) oraz ustawą nr 634/1992 Dz. U., o ochronie konsumenta, w brzmieniu późniejszych przepisów.
  1.40. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za zapewnienie, że towary są wolne od wad. W szczególności Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego, że w momencie otrzymania towaru przez Kupującego towary mają właściwości uzgodnione przez strony oraz, w przypadku braku umowy, właściwości opisane przez Sprzedawcę lub producenta lub które Kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru oraz na podstawie prowadzonej przez nich reklamy, że towary nadają się do celu określonego przez sprzedawcę lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane, że towary są w odpowiedniej ilości, w miarach lub w masie i że są zgodne z wymogami przepisów prawnych.
  1.41. Niniejszy przepis nie ma zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę, zużycia towarów spowodowanych ich normalnym użytkowaniem, do towarów używanych z wadą odpowiadającą poziomowi użytkowania lub zużycia ze względu na charakter towarów.
  1.42. Kupującemu nie może zgłosić roszczeń z tytułu wadliwego wykonania, jeżeli Kupujący wiedział przed przejęciem towaru, że rzecz jest wadliwa lub jeśli wadę spowodował sam Kupujący.
  1.43. Roszczenia z tytułu wadliwego wykonania przysługują Kupującemu na adresie siedziby Sprzedawcy: Lázně Bohdaneč, Na Lužci 659, kod pocztowy 533 41

1.7. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

  1.44. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne komponenty tworzące interfejs internetowy sklepu (w tym zdjęcia oferowanych towarów) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby pozwolić jemu lub stronom trzecim na manipulowanie oprogramowaniem lub innymi komponentami tworzącymi interfejs sieciowy sklepu lub niewłaściwe korzystanie z niego.
  1.45. Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na działanie interfejsu internetowego sklepu podczas korzystania z interfejsu internetowego sklepu. Interfejs internetowy sklepu może być używany tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza praw innych klientów sprzedawcy i jest zgodny z jego przeznaczeniem.
  1.46. W stosunku do Kupującego Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego. Kupujący przyjmuje na siebie niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego. Organem właściwym do rozpatrywania pozasądowych sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, adres internetowy: http://www.coi.cz
  1.47. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji strony trzeciej w stronę internetową lub korzystania ze strony internetowej w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem.

1.8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

  1.48. Ochronę danych osobowych Kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr 101/2000 Dz. U., o ochronie danych osobowych, w brzmieniu późniejszych przepisów.
  1.49. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych: imię i nazwisko, adres domowy, adres miejsca dostawy, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail i numer telefonu. (zwane dalej łącznie „Danymi osobowymi”).
  1.50. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu utrzymania konta użytkownika. O ile Kupujący nie postanowi inaczej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę również w celu przesyłania informacji i komunikatów handlowych do Kupującego.
  1.51. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do poprawnego przedstawienia swoich danych osobowych (przy rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy zamówieniu z interfejsu internetowego sklepu) i że jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach jego danych osobowych.
  1.52. Sprzedawca może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych Kupującego jako podmiot przetwarzający. Z wyjątkiem osób transportujących towary, dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane stronom trzecim bez uprzedniej zgody Kupującego.
  1.53. Dane osobowe będą przetwarzane na czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób nie zautomatyzowany.
  1.54. Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są dokładne i że poinformowano go, że jest to dobrowolne ujawnienie danych osobowych. Kupujący oświadcza, że został poinformowany, że może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do Sprzedawcy w drodze pisemnego zawiadomienia dostarczonego na adres Sprzedawcy.
  1.55.

Jeżeli Kupujący uważa, że Sprzedawca lub podmiot przetwarzający (art. 1.52) przetwarza jego dane osobowe w sposób sprzeczny z ochroną życia prywatnego i osobistego Kupującego lub przepisami prawa, zwłaszcza jeśli dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do w celu ich przetwarzania, może:

- zwrócić się do sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego o wyjaśnienia,

- zażądać od sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego rozwiązania sytuacji. Może to obejmować blokowanie, poprawianie, uzupełnianie lub niszczenie danych osobowych. Jeżeli żądanie Kupującego zgodnie z poprzednim zdaniem zostanie uznane za uzasadnione, Sprzedawca lub podmiot przetwarzający niezwłocznie naprawią wadliwy stan. Jeśli Sprzedawca lub podmiot przetwarzający nie zastosuje się do żądania, Kupujący ma prawo skontaktować się bezpośrednio z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Przepis ten nie narusza prawa Kupującego do skontaktowania się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych bezpośrednio.

  1.56. Jeśli Kupujący zwróci się o informacje na temat przetwarzania jego danych osobowych, Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania tych informacji. Sprzedawca ma prawo żądać rozsądnej rekompensaty nie przekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji zgodnie z poprzednim zdaniem.
  1.57. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedawcy na adres e-mail Kupującego, a ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych od Sprzedawcy na adres e-mail Kupującego.

1.9. DORĘCZANIE

  1.58. O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z umową kupna musi być dostarczona drugiej stronie na piśmie, pocztą elektroniczną, osobiście lub listem poleconym (zgodnie z wyborem nadawcy). Kupującemu można go dostarczyć na adres e-mail podany na jego koncie użytkownika.
  1.59.

Wiadomość została doręczona:
- w przypadku dostawy pocztą elektroniczną w momencie jej otrzymania na serwerze poczty przychodzącej;
- w przypadku doręczenia osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, poprzez odbiór przesyłki przez adresata,
- w przypadku doręczenia osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, również poprzez odmowę przyjęcia przesyłki, jeżeli adresat (lub osoba uprawniona do odbioru) odmówi przyjęcia przesyłki,
- w przypadku doręczenia przez operatora pocztowego, nie później niż dziesięć (10) dni od daty zdeponowania i skierowania do adresata wniosku o odbiór przesyłki, jeżeli przesyłka zostanie zdeponowana u operatora pocztowego, również wtedy, gdy adresat nie dowiedział się o zdeponowaniu przesyłki.

1.10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.60. Jeżeli relacja związana z korzystaniem ze strony internetowej lub relacja prawna ustanowiona w umowie kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony zgadzają się, że relacja podlega prawu czeskiemu. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.
  1.61. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej, a działalność sprzedawcy nie podlega żadnym innym zezwoleniom. Kontrola z tytułu licencji handlowej odbywa się w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd wydający licencje handlowe. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej sprawuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Dz. U., o ochronie konsumentów, w brzmieniu późniejszych przepisów.
  1.62. Jeżeli którekolwiek postanowienie warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne, lub stanie się tak, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i poprawki do umowy kupna lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.
  1.63. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
  1.64. Dane kontaktowe Sprzedawcy: adres korespondencyjny - Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč, adres email - , telefon 466 921 068.
     
Lázně Bohdaneč on February 15, 2011 (Aktualizacja z dnia 5 January 2018)

 

Zasady pracy z wyrobami z materiału Traplast™ tutaj.

Cennik wyrobów w formacie pdf do pobrania tutaj.