Warunki handlowe

spółki handlowej TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč

z siedzibą Lázně Bohdaneč, Na Lužci 659, powiat Pardubice, kod pocztowy 533 41

numer identyfikacyjny: 150 50 114

spółka zapisana jest w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy Hradec Králové, dział B, syg. 191 – sprzedaż towaru za pośrednictwem sklepu on-line lokalizowanego pod adresem internetowym

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejsze warunki handlowe (w dalszej treści tylko „warunki handlowe“) spółki handlowej TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč, z siedzibą Lázně Bohdaneč, Na Lužci 659, powiat Pardubice, kod pocztowy 533 41, numer identyfikacyjny: 15050114, zapisanej w rejestrze handlowym Hradec Králové w Republice Czeskiej, dział B, syg. 191 (w dalszej treści tylko „Sprzedający“) regulują w zgodzie z postanowieniem §1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. – kodeks cywilny (w dalszej treści tylko „kodeks cywilny“) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku albo na podstawie umowy kupna (w dalszej treści tylko „umowa kupna“), zawieranej pomiędzy Sprzedającym a inną osobą fizyczną (w dalszej treści tylko „Kupujący“) za pośrednictwem sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem internetowym http://www.recykling-plastiku.pl, za pośrednictwem interfejsu sklepu internetowego (w dalszej treści tylko „interfejs sklepu internetowego“).

1.2. Warunki handlowe dalej regulują prawa i obowiązki stron umowy podczas korzystania z strony webowej sprzedającego pod adresem http://www.recykling-plastiku.pl/ (w dalszej treści tylko „strona webowa“) oraz inne związane stosunki prawne. Niniejsze warunki handlowe nie dotyczą przypadków, kiedy dana osoba mająca zamiar zakupu towaru od sprzedającego występuje podczas zamawiania towaru w ramach swojej działalności gospodarczej albo w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

1.3. Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe sporządzono w języku czeskim i/lub polskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim i/lub polskim.

1.4. Sprzedający uprawniony jest do zmiany albo uzupełnienia warunków handlowych, bez naruszenia praw i obowiązków powstałych w czasie ważności poprzedniego brzmienia warunków handlowych.

1.1. KONTO UŻYTKOWNIKA

1.5. Na podstawie rejestracji kupującego realizowanej na stronie webowa jest Kupujący uprawniony do korzystania z swojego interfejsu użytkownika, z którego może zamawiać towar (w dalszej treści tylko „konto użytkownika“). Kupujący może zamawiać towar też bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu sklepu internetowego, jeżeli to interfejs sklepu umożliwia.

1.6. Podczas rejestracji na stronie webowej oraz podczas zamawiania towaru Kupujący powinien podawać poprawnie i prawdziwie wszystkie dane. Dane podane na koncie użytkownika powinien Kupujący, w razie jakiejkolwiek ich zmiany, aktualizować. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika oraz podczas zamawiania towaru są przez sprzedającego uważane za poprawne.

1.7. Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest przez login i hasło użytkownika. Kupujący powinien utrzymywać w tajemnicy informacje konieczne do zapewnienia dostępu do jego konta użytkownika, przyjmując do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tego obowiązku przez kupującego.

1.8. Kupujący nie jest uprawniony do umożliwienia osobom trzecim korzystania z konta użytkownika.

1.9. Sprzedający uprawniony jest do usunięcia konta użytkownika w przypadku, gdy Kupujący nie korzysta z swojego konta użytkownika w okresie przekraczającym 6 miesięcy lub w razie naruszenia przez kupującego jego obowiązków wynikających z umowy kupna (łącznie z warunkami handlowymi).

1.10. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być nieprzerwanie dostępne, mianowicie ze względu na konieczne utrzymanie wyposażenia hardware i software sprzedającego, wzgl. konieczne utrzymanie wyposażenia hardware i software osób trzecich.

1.2. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

1.11. Interfejs sklepu internetowego zawiera wykaz towaru oferowanego przez sprzedającego, łącznie z podaniem cen poszczególnego oferowanego towaru. Ceny oferowanego towaru podane są łącznie z podatkiem od towarów i usług oraz z wszytkimi związanymi opłatami. Oferta towaru i ceny towaru obowiązują w czasie ich prezentacji w interfejsie sklepu internetowego. Wszystkie oferty towaru zamieszczone w interfejsie sklepu internetowego mają charakter informacyjny i niewiążący, a więc Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna na dany towar. Postanowienie § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego nie jest stosowane.

1.12. W celu zamówienia towaru powinien Kupujący wypełnić formularz zamówieniowy w interfejsie sklepu internetowego. Formularz zamówieniowy zawiera informacje dotyczące mianowicie:

- zamawianego towaru (zamiawiany towaru „dodaje“ Kupujący do elektronicznego koszyka interfejsu sklepu internetowego),

- sposobu zapłaty ceny kupna towaru, wymaganego sposobu doręczenia zamawianego towaru,

- informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (w dalszej treści wspólnie „zamówienie“).

1.13. Przed wysłaniem zamówienia sprzedającemu może Kupujący kontrolować i zmieniać dane podane przez kupującego w zamówieniu, łącznie z możliwością wyszukiwania i korekty błędów powstałych podczas wprowadzania danych do zamówienia przez kupującego. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedającego przez kliknięcie „Zamówić“. Dane podane w zamówieniu są przez sprzedającego uważane za poprawne. Sprzedający bezzwłocznie po otrzymaniu zamówienia wysyła do kupującego potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez kupującego w interfejsie użytkownika albo w zamówieniu (w dalszej treści tylko „adres elektroniczny kupującego“).

1.14. Sprzedający jest uprawniony w każdym razie w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny kupna, zakładane koszty transportu) do wymagania od kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia (np. na piśmie albo telefonicznie).

1.15. Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym i Kupującym powstaje w momencie doręczenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Sprzedający wysyła do kupującego pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej kupującego.

1.16. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna, mianowicie z osobami, które wcześniej w istotny sposób naruszały warunki umowy kupna (łącznie z warunkami handlowymi).

1.17. Kupujący wyraża zgodę na zastosowanie środków komunikacji na odległość podczas zawierania umowy kupna. Koszty powstałe kupującemu podczas wykorzystania środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty podłączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi Kupujący w własnym zakresie.

1.18. Kupujący przez wysłanie zamówienia potwierdza, że zapoznał się z poleceniami do pracy z produktami z materiału TRAPLAST, które są zamieszczone tutaj,dalej zapoznał się z całą treścią cennika zamieszczonego tutaj,posiada też informacje dotyczące terminów dostawy oraz faktu, że poszczególne dostawy (szarże produkcyjne) mogą się różnić kolorem, że kolor szary jest niefarbowany, a więc bez jakiejkolwiek możliwości wpływania na odcień barwy oraz że ze względu na zastosowany surowiec może się w przypadku jasnych kolorów (ceglany, zielony, szary) odcień barwy odróżniać również w przypadku poszczególnych szarży produkcyjnych.

1.3. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.19. Cenę towaru i ewentualne koszty związane z dostawą towaru według Umowy kupna może Kupujący uiścić na rzecz sprzedającego w poniższy sposób:

- gotówką w siedzibie sprzedającego pod adresem Lázně Bohdaneč, Na Lužci 659;

- gotówką w formie przesyłki pobraniowej w miejscu określonym przez kupującego w zamówieniu;

- bezgotówkowo przelewem na rachunek sprzedającego nr 135029249/0300 IBAN: CZ42 0300 0000 0001 3502 9249 SWIFT: CEKOCZPP prowadzony przez bank ČSOB a.s., oddział Pardubice (w dalszej treści tylko „rachunek sprzedającego“);

1.20. Razem z ceną kupna powinien Kupujący uregulować na rzecz sprzedającego również koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru. Za cenę kupna są w dalszej treści uważane też koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru, o ile wyraźnie nie ustalono inaczej. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki albo innej podobnej płatności, bez naruszenia postanowienia art. 1.24 warunków handlowych dotyczego obowiązku zapłaty ceny kupna z góry.

1.21. W przypadku płatności gotówkowej albo płatności w formie przesyłki pobraniowej jest cena kupna płatna podczas odbioru towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej jest cena kupna płatna do 14 dni od zawarcia umowy kupna.

1.22. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący powinien uregulować cenę kupna towaru z podaniem symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej jest zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny kupna uważane za spełnione w momencie zapisania odpowiedniej kwoty na rachunek sprzedającego.

1.23. Sprzedający uprawniony jest do wymagania zapłaty ceny kupna w pełnej wysokości przed wysyłką towaru do kupującego (postanowienie § 2119 ust. 1 kodeksu cywilnego nie jest stosowane). Termin dostawy w takim razie liczono od zapłaty ceny kupna.

1.24. Sprzedający wystawia, dla kupującego na płatności realizowane, na podstawie umowy kupna fakturę VAT, o ile istnieje taki zwyczaj handlowy albo jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Fakturę VAT wystawia Sprzedający dla kupującego po uiszczeniu ceny towaru i wysyła w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.

1.25. W razie nie uregulowania ceny kupna w terminie płatności umowa kupna automatycznie wygasa.

1.4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

1.26. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w zgodzie z postanowieniem § 1837 kodeksu cywilnego nie można między innym odstąpić od umowy kupna na dostawę towaru poprawionego według życzenia kupującego albo towaru przeznaczonego osobiście dla kupującego.

1.27. Jeżeli nie chodzi o przypadek wymieniony w art. 1.27 albo o inny przypadek, kiedy nie można odstąpić od umowy kupna, przysługuje kupującemu w zgodzie z postanowieniem § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od umowy kupna do czternastu (14) dni po odbiorze towaru. Jeżeli jest przedmiotem umowy kupna kilka gatunków towaru albo chodzi o dostawę w częściach, rozpoczyna termin ten od dnia odbioru ostatniej dostawy towaru. Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy kupna powinno być wysłane do sprzedającego w sposób dający się udowodnić do czternastu (14) dni po odbiorze towaru, na adres siedziby sprzedającego albo na adres poczty elektronicznej sprzedającego.

1.28. W razie odstąpienia od umowy według art. 1.28 warunków handlowych wygasa umowa kupna od początku. Towar powinien być zwrócony sprzedającemu do 14 dni od odstąpienia od umowy. Jeżeli Kupujący nie spełni obowiązku według poprzedniego zdania, jest Sprzedający uprawniony do wymagania kary umownej w wysokości 5 % ceny kupna za każdy dzień zwłoki, jednak maksymalnie do wysokości ceny kupna danego towaru. Postanowienie to nie narusza prawa do odszkodowania za ewentualne szkody powstałe w wyniku niedopełnienie obowiązku, którego kara umowna dotyczy, również w przypadku, kiedy szkoda przekracza wysokość kary umownej. Towar powinien być zwrócony sprzedającemu nieuszkodzony, niezużyty i nieużytkowany, o ile można w oryginalnym opakowaniu. W razie odstąpienia od umowy według art. 1.28 warunków handlowych przysługuje sprzedającemu prawo do zwrotu kosztów rzeczywiście poniesionych w związku z zwrotem towaru. W przypadku odstąpienia od smlowy kupna przez kupującego ponosi Kupujący koszty związane z zwrotem towaru sprzedającemu również w przypadku niemożliwości zwrócenia towaru ze względu na jego charakter zwykłą przesyłką pocztową.

1.29. W terminie dziesięciu (10) dni od zwrotu towaru przez kupującego według art. 1.29 warunków handlowych przysługuje sprzedającemu prawo do sprawdzenia zwróconego towaru, mianowicie w celu stwierdzenia ewentualnego uszkodzenia, zużycia albo częściowego zużytkowania zwróconego towaru.

1.30. W razie odstąpienia od umowy w zgodzie z art. 1.28 warunków handlowych zwraca Sprzedający cenę kupna kupującemu nie póżniej niż do czternastu (14) dni od odstąpienia przez kupującego od umowy, a więc środki pieniężne łącznie z kosztami dostawy, przyjęte od kupującego na podstawie umowy, w formie przelewu na rachunek wskazany przez kupującego. Sprzedający uprawniony jest do zwrotu ceny kupna już podczas zwrotu towaru przez kupującego. Jeżeli Kupujący nie wybrał najtańszej formy dostawy towaru oferowanej przez sprzedającego, Sprzedający zwróci kpującemu koszty dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszej oferowanej formie dostarczenia towaru. W razie odstąpienia od umowy kupna przez kupującego nie jest Sprzedający zobowiązany do zwrotu przyjętych środków pieniężnych przed zwrotem towaru przez kupującego albo przed udokumentowaniem wysłania towaru do przedsiębiorcy.

1.31. Sprzedający uprawniony jest do obniżenia ceny towaru zwracanej kupującemu o kwotę odpowiadającej utracie wartości towaru w wyniku bieżącego użytkowania. Kupujący odpowiada w stosunku do sprzedającego za obniżenie wartości towaru, do którego doszło w wyniku manipulacji tym towarem w niezgodzie z poleceniami uwzględniającymi jego charakter i cechy. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uszkodzenia, zużycia albo częściowego zużytkowania towaru zwracanego przez kupującego, jest Sprzedający uprawniony do wymagania od kupującego odszkodowania za wyrządzoną szkodę. Sprzedający uprawniony jest do jednostronnego zaliczenia prawa do odszkodowania za powstałą szkodę na poczet prawa kupującego do zwrotu ceny kupna. Sprzedający uprawniony jest też do jednostronnego zaliczenia prawa do kary umownej według art. 1.29 Warunków handlowych na poczet prawa kupującego do zwrotu ceny kupna.

1.5. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

1.32. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie sprzedającego nie jest Sprzedający zobowiązany do dostarczenia takiego towaru kupującemu, jednak powinien kupującego poinformować o unieważnieniu zamówienia. Sposób doręczenia towaru ustala Sprzedający, o ile w umowie kupna nie ustalono inaczej. W razie ustalenia formy transportu na podstawie wymagania kupującego ponosi Kupujący ryzyko oraz ewentualne koszty dodatkowe związane z taką formą transportu.

1.33. Jeżeli jest Sprzedający w zgodzie z umową kupna zobowiązany do dostarczenia towaru na miejsce określone przez kupującego w zamówieniu, powinien Kupujący towar odebrać po dostawie. W razie nie odebrania towaru przez kupującego po dostawie przysługuje sprzedającemu prawo do wymagania opłaty za magazynowanie towaru w wysokości zwykłej w danym miejscu i czasie, łącznie z kosztami pakowania w przypadku ponownej dostawy (łącznie z kosztami wyładunku i ponownego załadunku towaru) oraz do odstąpienia od umowy kupna.

1.34. W przypadku konieczności powtarzanego doręczania towaru albo doręczania w sposób będący w niezgodzie z ustaleniami w zamówieniu z przyczyn na stronie kupującego, powinien Kupujący uiścić koszty związane z takim powtarzanym doręczaniem, wzgl. koszty związane z inną formą doręczenia.

1.35. Podczas odbioru towaru od przewoźnika Kupujący powinien skontrolować nienaruszenie opakowań towaru oraz w razie jakichkolwiek uszkodzeń fakt ten bezzwłocznie oznamić przewoźnikowi. W razie stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na możliwość niewłaściwego otworzenia przesyłki nie powinien Kupujący odebrać przesyłki od przewoźnika. Przed podpisaniem karty dostawy Kupujący poświadcza, że przesyłka towaru spełnia wszystkie warunki i formalności, a więc ewentualna późniejsza reklamacja z powodu naruszenia opakowania nie będzie uwzględniana.

1.36. Dostarczony towar powinien Kupujący bezzwłocznie skontrolować.

1.37. Następne prawa i obowiązki stron podczas przewozu towaru mogą być uregulowane w warunkach dostawy sprzedającego.

1.6. PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO ŚWIADCZENIA

1.38. Prawa i obowiązki stron umowy co dotyczy wadliwego świadczenia uregulowane są przez odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy prawa (mianowicie postanowienia § 1914 - 1925, § 2099 - 2117 i § 2161 - 2174 kodeksu cywilnego).

1.39. Sprzedający odpowiada w stosunku do kupującego za bezusterkowość towaru podczas odbioru. Sprzedający odpowiada mianowicie za to, że w czasie odbioru towaru przez kupującego posiada towar cechy uzgodnione pomiędzy stronami. W razie braku ugody powinien mieć towar cechy opisane przez sprzedającego albo producenta lub oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towaru na podstawie reklamy realizowanej przez sprzedającego albo producenta. Sprzedający dalej odpowiada za to, że przeznaczenie towaru odpowiada przeznaczeniu określonemu przez sprzedającego albo zwykłemu przeznaczeniu tego typu towaru, że towar przekazany jest w odpowiedniej ilości, stopniu lub masie oraz że odpowiada wymaganiom przepisów prawa.

1.40. Postanowienie to nie dotyczy towaru sprzedawanego za obniżoną cenę ze względu na wadę, z powodu której udzielono upustu, ze względu na zużycie towaru spowodowane jego bieżącym użytkowaniem, w przypadku używanego towaru ze względu na wadę odpowiadającą stopniowi zużycia lub zużytkowania, którą towar charakteryzował się w czasie odbioru przez kupującego, albo jeżeli wynika to z charakteru towaru.

1.41. Kupującemu nie przysługuje prawo wynikające z wadliwego świadczenia, o ile Kupujący przed odbiorem towaru wiedział o wadzie albo wadę sam spowodował.

1.42. Prawa wynikające z wadliwego świadczenia powinien Kupujący oznajmić sprzedającemu pod adresem jego siedziby: Lázně Bohdaneč, Na Lužci 659, kod pocztowy 533 41, Republika Czeska.

1.7. NASTĘPNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

1.43. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie oraz inne elementy tworzące interfejs sklepu internetowego (łącznie z zdjęciami oferowanego towaru) chronione są prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się do niewykonywania jakichkolwiek działań, mogących kupującemu albo osobom trzecim umożliwić nieuzasadnione ingerencje albo nieuzasadnione użytkowanie oprogramowania albo innych elementów tworzących interfejs sklepu internetowego.

1.44. Kupujący nie jest uprawniony podczas korzystania z interfejsu sklepu internetowego do użytkowania mechanizmów, oprogramowania albo innych procedur, mogących wywierać ujemny wpływ na ruch interfejsu sklepu interenetowego. Interfejs sklepu internetowego można użytkować tylko w zakresie nieograniczającym prawa innych klientów sprzedającego, który jest w zgodzie z jego przeznaczeniem.

1.45. Dla sprzedającego nie są w stosunku do kupującego wiążące jakiekolwiek kodeksy zachowania w myśl postanowienia § 1826 ust. 1 lit.e) kodeksu cywilnego. Kupujący niniejszym przejmuje ryzyko zmiany okoliczności w myśl § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

1.46. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w stronę webową albo w konsekwencji korzystania z strony webowej w niezgodzie z jej przeznaczeniem.

1.8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRZESYŁANIE WIADOMOŚCI HANDLOWYCH

1.47. Ochrona danych osobowych kupującego, będącego osobą fizyczną, uregulowana jest przez ustawę nr 101/2000 Dz. w sprawie ochrony danych osobowych, z póżniejszymi zmianami.

1.48. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich wymienionych danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres miejsca dostawy, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres poczty elektronicznej i numer telefonu (w dalszej treści wspólnie tylko „dane osobowe“).

1.49. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego tylko w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz do prowadzenia konta użytkownika. Jeżeli Kupujący nie zaznaczy innej możliwości, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego również w celu wysyłania informacji i wiadomości handlowych kupującemu.

1.50. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że powinien swoje dane osobowe (podczas rejestracji, na koncie użytkownika, podczas zamawiania realizowanego z interfejsu sklepu internetowego) wprowadzać poprawnie i prawdziwie i dalej powinien bezzwłocznie informować sprzedającego o zmianie swoich danych osobowych.

1.51. Przetwarzanie danych osobowych kupującego może Sprzedający zlecić osobie trzeciej jako przetwórcowi. Z wyjątkiem osób realizujących transport towaru nie zostaną dane osobowe przez sprzedającego przekazane osobom trzecim bez poprzedniej zgody kupującego.

1.52. Dane osobowe przetwarzane będą w terminie nieokreślonym. Dane osobowe przetwarzane będą w formie elektronicznej w sposób automatyzowany albo w postaci drukowanej w sposób nieautomatyzowany.

1.53. Kupujący będąc poinformowany o dobrowolności przekazania danych osobowych poświadcza, że przekazane dane osobowe są dokładne. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o możliwości pisemnego unieważnienia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego w formie oświadczenia doręczonego na adres sprzedającego.

1.54. Jeżeli Kupujący uważa, że Sprzedający albo przetwórca (art. 1.52) realizuje przetwarzanie jego danych osobowych w niezgodzie z zasadami ochrony życia prywatnego i osobowego kupującego albo w niezgodzie z przepisami prawa, zwłaszcza jeżeli dane osobowe są niedokładne ze względu na cel ich przetwarzania, jest uprawniony do:

 

- zwrócenia się z prośbą o objaśnienie do sprzedającego albo przetwórcy,

- wymagania poprawy istniejącego stanu przez sprzedającego lub przetwórcę. Może chodzić mianowicie o blokowanie, wykonanie korekty, uzupełnienie lub usunięcie danych osobowych. W razie uzasadnionego wniosku kupującego według poprzedniego zdania powinien Sprzedający albo przetwórca bezzwłocznie naprawić niepożądany stan rzeczy. W razie niewywiązania się sprzedającego lub przetwórcy z wymienionego zobowiązania przysługuje kupującemu prawo do zwrócenia się bezpośrednio do Urzędu ochrony danych osobowych. Niniejsze postanowienie nie narusza prawa kupującego do zwrócenia się z wnioskiem bezpośrednio do Urzędu ochrony danych osobowych.

 

1.55. Sprzedający na wniosek kupującego przekaże kupującemu informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych. Sprzedający może za udzielenie informacji według poprzedniego zdania wymagać odpowiedniej opłaty nieprzekraczającej kosztów potrzebnych do udzielenia informacji.

1.56. Kupujący wyraża zgodę na wysyłanie informacji związanych z towarem, usługami lub przedsiębiorstwem sprzedającego na adres elektroniczny kupującego, wyrażając dalej zgodę na wysyłanie wiadomości handlowych przez sprzedającego na adres elektroniczny kupującego.

1.9. DORĘCZANIE

1.57. Jakakolwiek korespondencja związana z umową kupna powinna być drugiej stronie umowy doręczona na piśmie, pocztą elektroniczną, osobiście albo listem poleconym za pośrednictwem operatora usług pocztowych (według wyboru nadawcy), o ile nie ustalono inaczej. Doręczanie dla kupującego może być realizowane na adres poczty elektronicznej podany na koncie użytownika.

1.58. Wiadomość uważana jest za doręczoną:

- w przypadku doręczania pocztą elekroniczną w momencie przyjęcia wiadomości na serwer poczty przychodzącej;

- w przypadku doręczania osobistego albo za pośrednictwem operatora usług pocztowych w momencie odebrania przesyłki przez adresata,

- w przypadku doręczania osobistego albo za pośrednictwem operatora usług pocztowych również w momencie odmówienia odebrania przesyłki, jeżeli adresat (wzgl. osoba uprawniona do odbierania poczty w jego imieniu) odmówi odebrania przesyłki,

- w przypadku doręczania za pośrednictwem operatora usług pocztowych nie później niż po upływie terminu dziesięciu (10) dni od umieszczenia przesyłki oraz awiza dla adresata do odebrania awizowanej przesyłki, jeżeli przesyłka będzie się znajdowała w urzędzie pocztowym, również w przypadku, że adresat nie dowiedział się o awizowanej przesyłce.

1.10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.59. Jeżeli stosunek związany z korzystaniem z strony webowej albo stosunek prawny powstały na podstawie umowy kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony umowy uzgodniły, że stosunek uregulowany jest przez prawo czeskie. Niniejszym nie są naruszone prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

1.60. Sprzedający uprawniony jest do sprzedaży towaru na podstawie pozwolenia na działalność gospodarczą bez następnych ograniczeń. Kontrolę gospodarczą sprawuje w ramach swojej działalności właściwy Urząd Gospodarczy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd ochrony danych osobowych. Czeski inspektorat handlowy wykonuje w ustalonym zakresie między innym nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Dz., o ochronie konsumenta, z póżniejszymi zmianami.

1.61. Jeżeli niektóre postanowienie warunków handlowych jest albo będzie nieważne albo nieskuteczne, zostaną nieważne postanowienia zastąpione postanowieniami, których cel najwięcej zbliża się do celu nieważnych postanowień. Nieważność albo nieskuteczność jednego postanowienia nie narusza ważności pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy kupna albo warunków handlowych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.62. Umowa kupna łącznie z warunkami handlowymi archiwizowana jest w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

1.63. Dane kontaktowe sprzedającego: adres dla doręczeń - Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč Republika Czeska, adres poczty elektronicznej - obchod@recyklace.cz, telefon +420 466 921 068.

 

Lázně Bohdaneč, w dniu 15. 02. 2011 (Aktualizacja 9.8.2016)
Wydrukować stronę Wysłać link na e-mail