Regulamin reklamacji

ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

1.27. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w zgodzie z postanowieniem § 1837 kodeksu cywilnego nie można między innymi odstąpić od umowy kupna na dostawę towaru zamówionego według życzenia kupującego albo towaru przeznaczonego osobiście dla kupującego.

1.28. Jeżeli nie chodzi o przypadek wymieniony w art. 1.27 albo o inny przypadek, kiedy nie można odstąpić od umowy kupna, przysługuje kupującemu w zgodzie z postanowieniem § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od umowy kupna do czternastu (14) dni po odbiorze towaru. Jeżeli jest przedmiotem umowy kupna kilka gatunków towaru albo chodzi o dostawę w częściach, rozpoczyna termin ten od dnia odbioru ostatniej dostawy towaru. Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy kupna powinno być wysłane do sprzedającego w sposób dający się udowodnić do czternastu (14) dni po odbiorze towaru, na adres siedziby sprzedającego albo na adres poczty elektronicznej sprzedającego.

1.29. W razie odstąpienia od umowy według art. 1.28 warunków handlowych wygasa umowa kupna od początku. Towar powinien być zwrócony sprzedającemu do 14 dni od odstąpienia od umowy. Jeżeli Kupujący nie dopełni obowiązku według poprzedniego zdania, jest Sprzedający uprawniony do wymagania kary umownej w wysokości 5 % ceny kupna za każdy dzień zwłoki, jednak maksymalnie do wysokości ceny kupna danego towaru. Postanowienie to nie narusza prawa do odszkodowania za ewentualne szkody powstałe w wyniku niedopełnienie obowiązku, którego kara umowna dotyczy, również w przypadku, kiedy szkoda przekracza wysokość kary umownej. Towar powinien być zwrócony sprzedającemu nieuszkodzony, niezużyty i nieużytkowany, o ile można w oryginalnym opakowaniu. W razie odstąpienia od umowy według art. 1.28 warunków handlowych przysługuje sprzedającemu prawo do zwrotu kosztów rzeczywiście poniesionych w związku z zwrotem towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy kupna przez kupującego ponosi Kupujący koszty związane z zwrotem towaru sprzedającemu również w przypadku niemożliwości zwrócenia towaru ze względu na jego charakter zwykłą przesyłką pocztową.

1.30. W terminie dziesięciu (10) dni od zwrotu towaru przez kupującego według art. 1.29 warunków handlowych przysługuje sprzedającemu prawo do sprawdzenia zwróconego towaru, mianowicie w celu stwierdzenia ewentualnego uszkodzenia, zużycia albo częściowego zużytkowania zwróconego towaru.

1.31. W razie odstąpienia od umowy w zgodzie z art. 1.28 warunków handlowych zwraca Sprzedający cenę kupna kupującemu nie póżniej niż do czternastu (14) dni od odstąpienia przez kupującego od umowy, a więc środki pieniężne łącznie z kosztami dostawy, przyjęte od kupującego na podstawie umowy, w formie przelewu na rachunek wskazany przez kupującego. Sprzedający uprawniony jest do zwrotu ceny kupna już podczas zwrotu towaru przez kupującego. Jeżeli Kupujący nie wybrał najtańszej formy dostawy towaru oferowanej przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci kupującemu koszty dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszej oferowanej formie dostarczenia towaru. W razie odstąpienia od Umowy kupna przez kupującego nie jest Sprzedający zobowiązany do zwrotu przyjętych środków pieniężnych przed zwrotem towaru przez Kupującego albo przed udokumentowaniem wysłania towaru do przedsiębiorcy.

1.32. Sprzedający uprawniony jest do obniżenia ceny towaru zwracanej kupującemu o kwotę odpowiadającej utracie wartości towaru w wyniku bieżącego użytkowania. Kupujący odpowiada w stosunku do sprzedającego za obniżenie wartości towaru, do którego doszło w wyniku manipulacji tym towarem w niezgodzie z poleceniami uwzględniającymi jego charakter i cechy. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uszkodzenia, zużycia albo częściowego zużytkowania towaru zwracanego przez kupującego, jest Sprzedający uprawniony do wymagania od kupującego odszkodowania za wyrządzoną szkodę. Sprzedający uprawniony jest do jednostronnego zaliczenia prawa do odszkodowania za powstałą szkodę na poczet prawa kupującego do zwrotu ceny kupna. Sprzedający uprawniony jest też do jednostronnego zaliczenia prawa do kary umownej według art. 1.29 warunków handlowych na poczet prawa kupującego do zwrotu ceny kupna.

Wydrukować stronę Wysłać link na e-mail