Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRZESYŁANIE WIADOMOŚCI HANDLOWYCH

1.48. Ochrona danych osobowych kupującego, będącego osobą fizyczną, uregulowana jest przez ustawę nr 101/2000 Dz. w sprawie ochrony danych osobowych, z póżniejszymi zmianami.

1.49. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich wymienionych danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres miejsca dostawy, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres poczty elektronicznej i numer telefonu (w dalszej treści wspólnie tylko „dane osobowe“).

1.50. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego tylko w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz do prowadzenia konta użytkownika. Jeżeli Kupujący nie zaznaczy innej możliwości, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego również w celu wysyłania informacji i wiadomości handlowych kupującemu.

1.51. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że powinien swoje dane osobowe (podczas rejestracji, na koncie użytkownika, podczas zamawiania realizowanego z interfejsu sklepu internetowego) wprowadzać poprawnie i prawdziwie i dalej powinien bezzwłocznie informować Sprzedającego o zmianie swoich danych osobowych.

1.52. Przetwarzanie danych osobowych kupującego może Sprzedający zlecić osobie trzeciej jako przetwórcowi. Z wyjątkiem osób realizujących transport towaru nie zostaną dane osobowe przez sprzedającego przekazane osobom trzecim bez poprzedniej zgody kupującego.

1.53. Dane osobowe przetwarzane będą w terminie nieokreślonym. Dane osobowe przetwarzane będą w formie elektronicznej w sposób automatyzowany albo w postaci drukowanej w sposób nieautomatyzowany.

1.54. Kupujący będąc poinformowany o dobrowolności przekazania danych osobowych poświadcza, że przekazane dane osobowe są dokładne. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o możliwości pisemnego unieważnienia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego w formie oświadczenia doręczonego na adres Sprzedającego.

1.55. Jeżeli Kupujący uważa, że Sprzedający albo przetwórca (art.1.52) realizuje przetwarzanie jego danych osobowych w niezgodzie z zasadami ochrony życia prywatnego i osobowego kupującego albo w niezgodzie z przepisami prawa, zwłaszcza jeżeli dane osobowe są niedokładne ze względu na cel ich przetwarzania, jest uprawniony do:

- zwrócenia się z prośbą o objaśnienie do sprzedającego albo przetwórcy,

- wymagania poprawy istniejącego stanu przez sprzedającego lub przetwórcę. Może chodzić mianowicie o blokowanie, wykonanie korekty, uzupełnienie lub usunięcie danych osobowych. W razie uzasadnionego wniosku kupującego według poprzedniego zdania powinien Sprzedający albo przetwórca bezzwłocznie naprawić niepożądany stan rzeczy. W razie niewywiązania się sprzedającego lub przetwórcy z wymienionego zobowiązania przysługuje kupującemu prawo do zwrócenia się bezpośrednio do Urzędu ochrony danych osobowych. Niniejsze postanowienie nie narusza prawa kupującego do zwrócenia się z wnioskiem bezpośrednio do Urzędu ochrony danych osobowych.

1.56. Sprzedający na wniosek kupującego przekaże kupującemu informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych. Sprzedający może za udzielenie informacji według poprzedniego zdania wymagać odpowiedniej opłaty nieprzekraczającej kosztów potrzebnych do udzielenia informacji.

1.57. Kupujący wyraża zgodę na wysyłanie informacji związanych z towarem, usługami lub przedsiębiorstwem sprzedającego na adres elektroniczny kupującego, wyrażając dalej zgodę na wysyłanie wiadomości handlowych przez sprzedającego na adres elektroniczny kupującego.

Wydrukować stronę Wysłać link na e-mail