Instrukcja montażu tarasu

Z powodu rozszerzalności cieplnej zalecamy montaż desek tarasowych w temperaturze zewnętrznej zbliżonej do 20°C. W przypadku wystąpienia znacząco odmiennych temperatur należy brać pod uwagę rozszerzalność cieplną i odpowiednio dostosować przerwy dylatacyjne.

Do montażu desek zalecamy stosowanie powierzchniowo zakonserwowanych wkrętów samowiercących z łbem stożkowym 5 × 60 mm, które przykręcane są do deski w taki sposób, aby śruba znajdowała się zawsze w rowku deski a wierzchołek znajdował się dokładnie na poziomie dna rowka. Otwory na śruby należy nawiercać w deskach tarasowych ze średnicą o minimum 2 mm większą, niż średnica śruby.

Należy przestrzegać przerw dylatacyjnych pomiędzy wzdłużnymi i poprzecznymi stronami desek, jak również odległości pomiędzy poszczególnymi profilami podstawy, które są określone na rysunku.

Pomiędzy ścianą a konstrukcją podstawy z deską musi pozostać przerwa dylatacyjna o wielkości przynajmniej 15 mm. Jeśli taras nie jest zakończony ścianą, należy koniecznie zakończyć taras odpowiednim elementem krawędziowym, np. krawężnikiem ogrodowym. W ten sposób zostanie ograniczone niepożądane przesunięcie.

Sposoby montażu tarasu dobiera się w zależności od maksymalnej długości planowanej powierzchni. Jeśli długość tarasu liczona wzdłuż desek nie przekracza sześciu metrów, to montażu dokonuje się zgodnie z rysunkiem zamieszczonym powyżej.

Krátká instruktáž k montáži III

Z powodu rozszerzalności cieplnej zalecamy montaż desek tarasowych w temperaturze zewnętrznej zbliżonej do 20°C. W przypadku wystąpienia znacząco odmiennych temperatur należy brać pod uwagę rozszerzalność cieplną i odpowiednio dostosować przerwy dylatacyjne.

Podkład – konstrukcja podstawy i układanie desek

Powierzchnia, na której układana jest konstrukcja podstawy, musi być twarda, równa i stabilna. Konstrukcję tworzą trójki łat w kolejności 40 × 40; 80 × 40; 40 × 40 (patrz rysunek). Jeśli warunki to umożliwiają, należy środkową łatę przymocować na stałe do powierzchni bazowej. W celu podniesienia stabilności tarasu zalecamy konstrukcję podstawy uzupełnić o łatę 40 × 40 sposobem pokazanym na rysunku. Zgodnie z tym samym rysunkiem wykonuje się układanie desek tarasowych, które są przykręcane do konstrukcji podstawy w taki sposób, aby do środkowego profilu podstawy (80 × 40) zawsze przykręcać jedynie deskę, która leży na nim w połowie swojej długości a nie bliżej krawędzi, które z kolei są przykręcane do profilu 40 × 40. W ten sposób dylatacja rozkłada się na poszczególne segmenty całego tarasu. Do montażu desek zalecamy stosowanie powierzchniowo zakonserwowanych wkrętów samowiercących z łbem stożkowym 5 × 60 mm, które przykręcane są do deski w taki sposób, aby wierzchołek śruby znajdował się dokładnie na poziomie powierzchni deski. Otwory na śruby należy nawiercać w deskach tarasowych ze średnicą o minimum 2 mm większą, niż średnica wkrętu. Przerwy dylatacyjne pomiędzy wzdłużnymi i poprzecznymi stronami desek, jak również odległości pomiędzy poszczególnymi profilami podstawy, są określone na rysunku. Podczas montażu należy koniecznie przestrzegać wskazanych wartości. Pomiędzy ścianą, konstrukcją podstawy i deską musi pozostać przerwa dylatacyjna o wielkości przynajmniej 15 mm. Jeśli taras nie jest zakończony ścianą, należy koniecznie zakończyć taras odpowiednim elementem krawędziowym, np. krawężnikiem ogrodowym itp. W ten sposób zostanie ograniczone niepożądane przesunięcie tarasu.

Krótka instrukcja montażu - powyżej 6 m
Wydrukować stronę Wysłać link na e-mail